لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 4


سخن چهارم : مهارت های زندگی ؟

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبرو شدن با مسائل زندگی افزایش توانایی های روانی ، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند . یعنی توانایی هایی که منجر به ارتقا بهداشت روانی افراد جامعه می شود .

این مهارت ها به   10  قسمت نامگذاری شده است :

مهارت خود آگاهی :

       توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری واقع بینانه از خود ، شناخت نیازها و تمایلات فردی برای آشنایی با حقوق مسئولیت های فردی و اجتماعی

مهارت همدلی :

       درک کردن دیگران و مشکلاتشان در هر شرایط این مهارت به دوست داشتن و دوست داشته شدن و در نتیجه روابط اجتماعی بهتر افراد با یکدیگر می انجامد .

مهارت روابط بین فردی :

       مشارکت و همکاری با دیگران ،همراه با اعتماد واقع بینانه که در کنار تقویت دوستی ها ،دوستی های ناسالم را خاتمه می دهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند .

مهارت ارتباط موثر :

       درک بهتر نیازها و احساسات دیگران ، به شیوه ای که فرد بتواند نیازها و احساسات خودش را نیز در میان بگذارد تا ارتباطی رضایت بخش شکل بگیرد .

مهارت مقابله با فشار عصبی :

       با آموختن این مهارت افراد هیجان های مثبت و منفی را در خود و دیگران می شناسند و سعی می کنند واکنش نشان دهند که این عوامل شکلی برای آنها ایجاد نکند .

مهارت همدلی :

       هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم ، خشم ، ترس ، خوشحالی ، لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این هیجانات بر زندگی او تأثیر می گذارد . شناخت و مهارت این هیجانات، همان مدیریت هیجان است . برای کسب این مهارت فرد بطور کامل باید بتواند احساسات و هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات را مهار کند .                                                     ادامه دارد...


1-     مهارت خود آگاهی

2-    مهارت همدلی

3-   مهارت روابط بین فردی

4-    مهارت ارتباط موثر

5-    مهارت مقابله با استرس

6-    مهارت مدیریت هیجان

7-    مهارت حل مسئله

8-   مهارت تصمیم گیری

9-    مهارت تفکر خلاق

10-  مهارت تفکر نقادانه

پسندیدم :0   نمایش:306

ارسال نظر