لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 7


به نام آنکه نامش حکمت آموخت

سخن هفتم : بیان جدید از شخصیت سالم :  

غالب روان شناسان سلامت شخصیت را بر اساس سه رابطه انسان با خویش ، دیگران و نظام هستی ، تبیین می کنند .

دیدگاه اسلامی نیز همین سه رابطه را ملاک شخصیت سالم می داند البته با تفاوت هایی که مهم آن در رابطه با هستی و درک نظم موجود در آن و شناخت خالق و اداره کننده جهان یعنی خداوند متعال است .

رابطه با خود :

دست یافتن به درک عمیقی از خود ، ظرفیت ها و محدودیت ها ، ضعف ها و قوت ها یا نبوغ و توانایی ها و بطور کلی درک واقع بینانه همه ابعاد وجودی خویش ، و همچنین ارزش گذاری دقیق و متعادل نسبت به خود و پذیرش خویش .

رابطه با دیگران :

درک و شناخت درست از دیگران ( توانایی ها ، ضعف ها ، زمینه های وراثتی ، قومیتی ، محیط طبیعی و اجتماعی )

پذیرش دیگران ،دوستی و مهرورزی نسبت به همه انسان ها ، اهتمام به مردم و جامعه خویش و احساس مسئولیت نسبت به آنها ، اهمیت دادن به خویشان و رابطه بسیار صمیمی با اعضاء خانواده که نزدیکترین افراد به او هستند .

شخصیت سالم فقط با تعداد محدودی از افراد رابطه صمیمی و نزدیک دارد و با افرادی که مخالف ارزش های انسانی و اخلاقی عمل می کنند به شیوه مناسب مقابله می کند .

رابطه با نظام هستی :

اصل مهم در رابطه فرد با هستی درک نظام آن و جایگاه انسان و زندگی او در آن است . شخصیت سالم معتقد به آفریننده واحدی در جهان است که اداره  همه آسمان ها و پدیده های زمینی به تدبیر و نیروی اوست .

v     رابطه مطلوب با خدا رکن اصلی سلامت شخصیت است .    

ادامه دارد ...

پسندیدم :0   نمایش:265

ارسال نظر